ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Syzygium cumini (L.) Skeels LC

ഞാവൽ
Myrtaceae 527 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini
Syzygium cumini

Syzygium jambos (L.) Alston LC

 
Myrtaceae 646 394 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos
Syzygium jambos