ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tectaria incisa Cav.

 
Dryopteridaceae 21 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tectaria incisa
Tectaria incisa
Tectaria incisa
Tectaria incisa