ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vigna marina (Burm. f.) Merr. LC

വിഗ്ന മാരിന
Fabaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vigna marina
Vigna marina
Vigna marina
Vigna marina

Vigna speciosa (Kunth) Verdc.

 
Fabaceae 28 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vigna speciosa
Vigna speciosa
Vigna speciosa
Vigna speciosa