ഹവായി ഹവായിയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Zephyranthes citrina Baker

 
Liliaceae 70 60 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina
Zephyranthes citrina