ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

 
Fabaceae 329 244 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 253 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 66 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 171 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,467 1,934 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze

 
Fabaceae 54 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 21 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 25 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia cyclops Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops
Acacia cyclops

Acacia dealbata Link LC

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 4,616 3,623 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 19 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 911 623 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia hockii De Wild.

 
Fabaceae 34 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 361 234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd. LC

 
Fabaceae 769 578 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 171 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mellifera (Vahl) Benth.

 
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 180 101 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don LC

 
Fabaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia saligna (Labill.) Wendl. LC

 
Fabaceae 249 164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 51 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 85 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acer negundo L. LC

 
Sapindaceae 13,116 9,795 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer platanoides L. LC

 
Sapindaceae 13,176 10,203 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 17,097 13,477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Acer rufinerve Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 39 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 23,245 19,535 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 684 451 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 48 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 21 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adenanthera pavonina L. LC

 
Fabaceae 206 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 238 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C. Presl

 
Pteridaceae 234 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 44 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aeschynomene indica L. LC

 
Fabaceae 22 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 6,706 6,049 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 792 627 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 442 343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora

Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 446 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia

Ageratum conyzoides L.

 
Asteraceae 440 353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 2,390 2,066 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

 
Poaceae 85 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 1,125 873 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 9,331 7,069 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 344 246 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Akebia quinata (Houtt.) Decne.

 
Lardizabalaceae 503 412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata

Albizia chinensis (Osbeck) Merr.

ഈയൽവാക
Fabaceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis
Albizia chinensis

Albizia julibrissin Durazz.

 
Fabaceae 10,361 8,485 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 916 547 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia saman (Jacq.) Merr.

മഴമരം
Fabaceae 173 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman
Loading...