ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 203 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet

 
Malvaceae 106 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium
Abutilon grandifolium

Abutilon hirtum (Lam.) Sweet

 
Malvaceae 99 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum
Abutilon hirtum

Abutilon indicum (L.) Sweet

ഊരം
Malvaceae 114 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum
Abutilon indicum

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,767 1,373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze

 
Fabaceae 40 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 2,936 2,309 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 534 340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia hockii De Wild.

 
Fabaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 194 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 407 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 96 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mellifera (Vahl) Benth.

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 95 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don

 
Fabaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia saligna (Labill.) Wendl. LC

 
Fabaceae 148 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze

 
Asteraceae 29 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe
Acanthospermum australe

Acanthospermum hispidum DC.

കാട്ടുഞെരിഞ്ഞിൽ
Asteraceae 77 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum
Acanthospermum hispidum

Acer negundo L. LC

 
Sapindaceae 8,708 6,573 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer platanoides L. LC

 
Sapindaceae 9,095 7,126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 12,229 9,853 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Acer rufinerve Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,800 17,660 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Achyranthes aspera L.

 
Amaranthaceae 454 315 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera
Achyranthes aspera

Acmella uliginosa (Sw.) Cass. LC

അക്മെല്ല യുലിഗിനോസ
Asteraceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa
Acmella uliginosa

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 131 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Adiantum hispidulum Sw.

 
Pteridaceae 176 117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum
Adiantum hispidulum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
Pteridaceae 134 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 36 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 8 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 4,774 4,286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave sisalana Perrine

സൈസൽ
Asparagaceae 394 280 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana
Agave sisalana

Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 220 162 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora
Ageratina adenophora

Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob.

 
Asteraceae 366 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia
Ageratina riparia

Ageratum conyzoides L.

അപ്പ
Asteraceae 174 120 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides
Ageratum conyzoides

Ageratum houstonianum Mill.

 
Asteraceae 1,538 1,365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum
Ageratum houstonianum

Agropyron cristatum (L.) Gaertn.

 
Poaceae 59 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum
Agropyron cristatum

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 763 600 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

 
Simaroubaceae 6,488 4,856 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima
Ailanthus altissima

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 249 178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Akebia quinata (Houtt.) Decne.

 
Lardizabalaceae 274 230 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata

Albizia julibrissin Durazz.

 
Fabaceae 7,334 5,985 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 539 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia saman (Jacq.) Merr.

മഴമരം
Fabaceae 89 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman

Aleurites moluccanus (L.) Willd. LC

 
Euphorbiaceae 158 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus
Aleurites moluccanus

Alhagi maurorum Medik.

ഒട്ടകമുള്ള്
Fabaceae 38 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Loading...