ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bryophyllum proliferum Bowie ex Hook.

 
Crassulaceae 5 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bryophyllum proliferum
Bryophyllum proliferum
Bryophyllum proliferum
Bryophyllum proliferum

Crassula helmsii (Kirk) Cockayne

 
Crassulaceae 20 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula helmsii
Crassula helmsii
Crassula helmsii
Crassula helmsii

Crassula ovata (Mill.) Druce

 
Crassulaceae 10,112 9,421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata
Crassula ovata

Kalanchoe beharensis Drake VU

 
Crassulaceae 656 549 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.

കലാൻചോ ബ്ലോസ്ഫെൽഡിയാന
Crassulaceae 10,150 9,215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier EN

 
Crassulaceae 3,605 3,316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana

Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh.

 
Crassulaceae 726 635 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis

Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe integra

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

 
Crassulaceae 581 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata