ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abrus precatorius L.

കുന്നി
Fabaceae 212 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius
Abrus precatorius

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze

 
Fabaceae 43 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima
Acacia angustissima

Acacia auriculiformis Cunn. ex Benth. LC

 
Fabaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis
Acacia auriculiformis

Acacia confusa Merr. LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa
Acacia confusa

Acacia dealbata Link

വെള്ളവാറ്റിൽ
Fabaceae 3,028 2,377 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata
Acacia dealbata

Acacia decurrens Willd.

പച്ചവാറ്റിൽ
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens
Acacia decurrens

Acacia farnesiana (L.) Willd.

കസ്തൂരിവേലം
Fabaceae 571 364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana
Acacia farnesiana

Acacia hockii De Wild.

 
Fabaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii
Acacia hockii

Acacia karroo Hayne

 
Fabaceae 201 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo
Acacia karroo

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

 
Fabaceae 418 325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia
Acacia longifolia

Acacia mangium Willd. LC

മാഞ്ചിയം
Fabaceae 98 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium
Acacia mangium

Acacia mellifera (Vahl) Benth.

 
Fabaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera
Acacia mellifera

Acacia nilotica (L.) Delile LC

 
Fabaceae 99 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica
Acacia nilotica

Acacia podalyriifolia Cunn. ex Don

 
Fabaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia
Acacia podalyriifolia

Acacia saligna (Labill.) Wendl. LC

 
Fabaceae 158 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna
Acacia saligna

Acrocarpus fraxinifolius Arn.

നരിവേങ്ങ
Fabaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius
Acrocarpus fraxinifolius

Adenanthera pavonina L. LC

മഞ്ചാടി
Fabaceae 134 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina
Adenanthera pavonina

Aeschynomene indica L. LC

നെല്ലിത്താളി
Fabaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica
Aeschynomene indica

Albizia julibrissin Durazz.

 
Fabaceae 7,457 6,083 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin
Albizia julibrissin

Albizia lebbeck (L.) Benth. LC

നെന്മേനിവാക
Fabaceae 571 330 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck
Albizia lebbeck

Albizia saman (Jacq.) Merr.

മഴമരം
Fabaceae 96 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman
Albizia saman

Alhagi maurorum Medik.

ഒട്ടകമുള്ള്
Fabaceae 39 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum
Alhagi maurorum

Alysicarpus vaginalis (L.) DC.

നില ഓരില
Fabaceae 103 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis
Alysicarpus vaginalis

Amorpha fruticosa L.

 
Fabaceae 997 634 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa
Amorpha fruticosa

Bauhinia monandra Kurz DD

 
Fabaceae 263 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra
Bauhinia monandra

Bauhinia purpurea L. LC

ചുവന്നമന്ദാരം
Fabaceae 517 390 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea
Bauhinia purpurea

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 115 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bauhinia variegata L. LC

കോവിദാരം
Fabaceae 1,839 1,427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata
Bauhinia variegata

Caesalpinia decapetala (Roth) Alston

 
Fabaceae 183 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala
Caesalpinia decapetala

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

രാജമല്ലി
Fabaceae 1,669 1,255 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. LC

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Calliandra houstoniana

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 39 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Cassia fistula L. LC

കണിക്കൊന്ന
Fabaceae 845 612 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula
Cassia fistula

Cassia grandis L.f. LC

 
Fabaceae 34 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis

Cassia javanica L. LC

 
Fabaceae 174 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica
Cassia javanica

Chamaecrista nictitans (L.) Moench LC

 
Fabaceae 118 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans
Chamaecrista nictitans

Clitoria ternatea L.

ശംഖുപുഷ്പം
Fabaceae 786 610 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea
Clitoria ternatea

Copaifera officinalis L.

 
Fabaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Copaifera officinalis

Crotalaria retusa L.

കിലുകിലുക്കി
Fabaceae 353 200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa
Crotalaria retusa

Crotalaria spectabilis Roth

 
Fabaceae 56 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis
Crotalaria spectabilis

Cytisus scoparius (L.) Link

 
Fabaceae 7,415 5,749 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius
Cytisus scoparius

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. NT

 
Fabaceae 65 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dalbergia melanoxylon
Dalbergia melanoxylon
Dalbergia melanoxylon
Dalbergia melanoxylon

Dalbergia sissoo DC. LC

ശിംശപ
Fabaceae 28 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dalbergia sissoo
Dalbergia sissoo
Dalbergia sissoo
Dalbergia sissoo

Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LC

 
Fabaceae 372 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia
Delonix regia

Desmodium incanum DC.

 
Fabaceae 127 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum
Desmodium incanum

Desmodium uncinatum (Jacq.) DC.

 
Fabaceae 24 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Desmodium uncinatum
Desmodium uncinatum
Desmodium uncinatum
Desmodium uncinatum

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. LC

 
Fabaceae 202 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea

Erythrina berteroana Urb.

എറിത്രിന ബെർട്ടെറോന
Fabaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina berteroana
Erythrina berteroana
Erythrina berteroana
Erythrina berteroana

Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook LC

 
Fabaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana
Erythrina poeppigiana

Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes LC

 
Fabaceae 27 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Falcataria moluccana
Falcataria moluccana
Falcataria moluccana
Falcataria moluccana
Loading...