ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Akebia quinata (Houtt.) Decne.

 
Lardizabalaceae 372 305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata
Akebia quinata