ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acer negundo L. LC

 
Sapindaceae 8,861 6,692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo
Acer negundo

Acer platanoides L. LC

 
Sapindaceae 9,428 7,364 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides
Acer platanoides

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 12,508 10,061 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Acer rufinerve Siebold & Zucc. LC

 
Sapindaceae 22 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve
Acer rufinerve

Cardiospermum grandiflorum Sw.

 
Sapindaceae 83 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardiospermum grandiflorum
Cardiospermum grandiflorum
Cardiospermum grandiflorum
Cardiospermum grandiflorum

Cardiospermum halicacabum L. LC

ഉഴിഞ്ഞ
Sapindaceae 725 515 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cardiospermum halicacabum
Cardiospermum halicacabum
Cardiospermum halicacabum
Cardiospermum halicacabum

Cupaniopsis anacardioides (A.Rich.) Radlk. LC

 
Sapindaceae 59 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cupaniopsis anacardioides
Cupaniopsis anacardioides
Cupaniopsis anacardioides
Cupaniopsis anacardioides

Melicoccus bijugatus Jacq. LC

 
Sapindaceae 100 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melicoccus bijugatus
Melicoccus bijugatus
Melicoccus bijugatus
Melicoccus bijugatus