ആക്രമണാത്മക സസ്യങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ഭീഷണിയായേക്കാവുന്ന ആക്രമണാത്മക ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Kalanchoe beharensis Drake VU

 
Crassulaceae 656 549 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis
Kalanchoe beharensis

Kalanchoe blossfeldiana Poelln.

കലാൻചോ ബ്ലോസ്ഫെൽഡിയാന
Crassulaceae 10,167 9,229 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana
Kalanchoe blossfeldiana

Kalanchoe daigremontiana Raym.-Hamet & H. Perrier EN

 
Crassulaceae 3,613 3,322 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana
Kalanchoe daigremontiana

Kalanchoe delagoensis Eckl. & Zeyh.

 
Crassulaceae 731 640 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis
Kalanchoe delagoensis

Kalanchoe integra (Medik.) Kuntze

 
Crassulaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Kalanchoe integra

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.

 
Crassulaceae 584 456 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata
Kalanchoe pinnata