ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achariaceae

Achariaceae

81 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

786 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

126 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

106 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

833 373 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

19 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

114 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

782 548 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

89 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

1,539 942 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

189 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

150 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canellaceae

Canellaceae

37 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

46 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

174 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

283 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

142 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

557 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cunoniaceae

Cunoniaceae

32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curtisiaceae

Curtisiaceae

26 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Didiereaceae

Didiereaceae

3,375 3,127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ebenaceae

Ebenaceae

581 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

1,593 1,211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

3,054 875 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae

Gentianaceae

30 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Icacinaceae

Icacinaceae

142 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kirkiaceae

Kirkiaceae

98 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

161 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loganiaceae

Loganiaceae

216 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lythraceae

Lythraceae

76 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

1,720 682 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meliaceae

Meliaceae

301 102 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

1,257 407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musaceae

Musaceae

208 163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrsinaceae

Myrsinaceae

146 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtaceae

Myrtaceae

125 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochnaceae

Ochnaceae

455 250 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olacaceae

Olacaceae

35 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

6,976 5,306 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pedaliaceae

Pedaliaceae

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllanthaceae

Phyllanthaceae

341 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picrodendraceae

Picrodendraceae

41 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pittosporaceae

Pittosporaceae

25 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Podocarpaceae

Podocarpaceae

136 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygalaceae

Polygalaceae

2,709 2,266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primulaceae

Primulaceae

36 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Proteaceae

Proteaceae

135 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae

Rhamnaceae

256 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae

Rosaceae

9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubiaceae

Rubiaceae

602 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...