ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Achariaceae

Achariaceae

128 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

1,098 366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

178 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

129 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

1,267 676 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

29 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

206 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

1,491 1,063 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

73 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

2,643 1,785 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

168 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

140 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canellaceae

Canellaceae

57 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

62 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

253 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

334 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

141 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

735 220 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cunoniaceae

Cunoniaceae

61 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curtisiaceae

Curtisiaceae

27 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Didiereaceae

Didiereaceae

5,731 5,240 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ebenaceae

Ebenaceae

722 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

2,733 2,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

4,477 1,799 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae

Gentianaceae

65 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Icacinaceae

Icacinaceae

158 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kirkiaceae

Kirkiaceae

125 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

170 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loganiaceae

Loganiaceae

257 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lythraceae

Lythraceae

82 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

2,682 1,319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meliaceae

Meliaceae

413 177 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

1,982 880 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musaceae

Musaceae

447 356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrsinaceae

Myrsinaceae

351 231 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtaceae

Myrtaceae

158 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochnaceae

Ochnaceae

768 469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olacaceae

Olacaceae

34 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

17,676 14,889 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pedaliaceae

Pedaliaceae

35 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllanthaceae

Phyllanthaceae

460 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picrodendraceae

Picrodendraceae

42 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pittosporaceae

Pittosporaceae

62 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Podocarpaceae

Podocarpaceae

188 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygalaceae

Polygalaceae

5,241 4,353 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primulaceae

Primulaceae

45 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Proteaceae

Proteaceae

252 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae

Rhamnaceae

336 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae

Rosaceae

28 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubiaceae

Rubiaceae

687 137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...