ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Achariaceae

Achariaceae

92 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacardiaceae

Anacardiaceae

911 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annonaceae

Annonaceae

147 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

107 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

932 443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

135 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arecaceae

Arecaceae

1,071 772 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

108 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bignoniaceae

Bignoniaceae

1,969 1,256 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

208 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burseraceae

Burseraceae

134 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canellaceae

Canellaceae

45 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

48 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capparaceae

Capparaceae

185 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae

Celastraceae

296 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clusiaceae

Clusiaceae

141 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretaceae

Combretaceae

595 153 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cunoniaceae

Cunoniaceae

32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Curtisiaceae

Curtisiaceae

25 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Didiereaceae

Didiereaceae

4,468 4,123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ebenaceae

Ebenaceae

612 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

2,052 1,609 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

3,487 1,172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae

Gentianaceae

43 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Icacinaceae

Icacinaceae

145 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Kirkiaceae

Kirkiaceae

111 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

161 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loganiaceae

Loganiaceae

222 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lythraceae

Lythraceae

75 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

2,027 894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Meliaceae

Meliaceae

328 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Moraceae

Moraceae

1,474 561 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Musaceae

Musaceae

298 242 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrsinaceae

Myrsinaceae

197 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myrtaceae

Myrtaceae

135 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochnaceae

Ochnaceae

565 328 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olacaceae

Olacaceae

33 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

14,700 12,556 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pedaliaceae

Pedaliaceae

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Phyllanthaceae

Phyllanthaceae

386 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Picrodendraceae

Picrodendraceae

41 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pittosporaceae

Pittosporaceae

36 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Podocarpaceae

Podocarpaceae

161 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polygalaceae

Polygalaceae

3,768 3,126 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primulaceae

Primulaceae

37 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Proteaceae

Proteaceae

185 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnaceae

Rhamnaceae

261 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae

Rosaceae

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubiaceae

Rubiaceae

618 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...