ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera

Acokanthera

31 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adansonia

Adansonia

352 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

306 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Afrocanthium

Afrocanthium

54 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Afzelia

Afzelia

25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

310 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Allophylus

Allophylus

15 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aloe

Aloe

24 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Androstachys

Androstachys

41 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Annona

Annona

99 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthocleista

Anthocleista

30 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antidesma

Antidesma

107 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Apodytes

Apodytes

129 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Balanites

Balanites

29 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

201 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Berchemia

Berchemia

22 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bolusantuhus

Bolusantuhus

30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Boscia

Boscia

48 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachylaena

Brachylaena

23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Breonadia

Breonadia

51 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bridelia

Bridelia

112 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Buddleja

Buddleja

58 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Burkea

Burkea

23 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calodendrum

Calodendrum

135 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calpurnia

Calpurnia

24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Canthium

Canthium

32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Carissa

Carissa

202 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cassia

Cassia

209 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cassinopsis

Cassinopsis

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Celtis

Celtis

46 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chionanthus

Chionanthus

19 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cissus

Cissus

12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clausena

Clausena

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Colophospermum

Colophospermum

33 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Combretum

Combretum

450 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Commiphora

Commiphora

150 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cordia

Cordia

63 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cordyla

Cordyla

63 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Croton

Croton

120 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cunonia

Cunonia

32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Curtisia

Curtisia

26 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cussonia

Cussonia

114 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cyphostemma

Cyphostemma

40 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dais

Dais

34 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dalbergia

Dalbergia

65 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichrostachys

Dichrostachys

201 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Diospyros

Diospyros

257 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Dodonaea

Dodonaea

16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dombeya

Dombeya

239 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dovyalis

Dovyalis

46 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...