ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Acokanthera

Acokanthera

81 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Adansonia

Adansonia

610 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Adenium

Adenium

555 459 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Afrocanthium

Afrocanthium

58 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Afzelia

Afzelia

75 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Albizia

Albizia

371 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
5 ഇനം
Allophylus

Allophylus

15 1 നിരീക്ഷണം
1 ഇനം
Aloe

Aloe

48 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Androstachys

Androstachys

42 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Annona

Annona

143 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Anthocleista

Anthocleista

65 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Antidesma

Antidesma

110 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Apodytes

Apodytes

143 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Balanites

Balanites

32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Bauhinia

Bauhinia

322 156 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Berchemia

Berchemia

24 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Bolusantuhus

Bolusantuhus

32 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Boscia

Boscia

77 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Brachylaena

Brachylaena

1 1 നിരീക്ഷണം
1 ഇനം
Breonadia

Breonadia

73 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Bridelia

Bridelia

167 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Buddleja

Buddleja

141 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Burkea

Burkea

24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Calodendrum

Calodendrum

189 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Calpurnia

Calpurnia

38 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Canthium

Canthium

41 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Carissa

Carissa

211 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Cassia

Cassia

262 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cassinopsis

Cassinopsis

15 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Celtis

Celtis

62 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Chionanthus

Chionanthus

22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cissus

Cissus

12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Clausena

Clausena

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Colophospermum

Colophospermum

87 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Combretum

Combretum

569 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
9 ഇനം
Commiphora

Commiphora

140 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Cordia

Cordia

24 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cordyla

Cordyla

95 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Croton

Croton

153 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Cunonia

Cunonia

61 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Curtisia

Curtisia

27 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cussonia

Cussonia

206 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Cyphostemma

Cyphostemma

40 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dais

Dais

64 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dalbergia

Dalbergia

82 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dichrostachys

Dichrostachys

361 218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Diospyros

Diospyros

355 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Dodonaea

Dodonaea

16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dombeya

Dombeya

335 147 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Dovyalis

Dovyalis

49 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Loading...