ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera

Acokanthera

43 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adansonia

Adansonia

438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Adenium

Adenium

352 303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Afrocanthium

Afrocanthium

55 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Afzelia

Afzelia

33 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

325 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Allophylus

Allophylus

15 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Aloe

Aloe

32 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Androstachys

Androstachys

41 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Annona

Annona

118 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthocleista

Anthocleista

43 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Antidesma

Antidesma

108 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Apodytes

Apodytes

132 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Balanites

Balanites

30 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bauhinia

Bauhinia

240 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Berchemia

Berchemia

22 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bolusantuhus

Bolusantuhus

30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Boscia

Boscia

52 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Brachylaena

Brachylaena

24 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Breonadia

Breonadia

55 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bridelia

Bridelia

138 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Buddleja

Buddleja

78 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Burkea

Burkea

24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calodendrum

Calodendrum

150 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calpurnia

Calpurnia

24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Canthium

Canthium

35 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Carissa

Carissa

203 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cassia

Cassia

232 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cassinopsis

Cassinopsis

13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Celtis

Celtis

48 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chionanthus

Chionanthus

22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cissus

Cissus

12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clausena

Clausena

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Colophospermum

Colophospermum

43 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Combretum

Combretum

484 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Commiphora

Commiphora

134 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cordia

Cordia

73 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cordyla

Cordyla

74 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Croton

Croton

129 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cunonia

Cunonia

32 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Curtisia

Curtisia

25 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cussonia

Cussonia

135 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Cyphostemma

Cyphostemma

40 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dais

Dais

46 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dalbergia

Dalbergia

70 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichrostachys

Dichrostachys

267 152 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Diospyros

Diospyros

280 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Dodonaea

Dodonaea

16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dombeya

Dombeya

259 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Dovyalis

Dovyalis

45 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Loading...