ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera 1 ഇനം
Adansonia 1 ഇനം
Adenium 1 ഇനം
Afrocanthium 2 ഇനം
Afzelia 1 ഇനം
Albizia 5 ഇനം
Allophylus 1 ഇനം
Aloe 1 ഇനം
Androstachys 1 ഇനം
Annona 1 ഇനം
Anthocleista 1 ഇനം
Antidesma 1 ഇനം
Apodytes 1 ഇനം
Balanites 1 ഇനം
Bauhinia 3 ഇനം
Berchemia 2 ഇനം
Bolusantuhus 1 ഇനം
Boscia 1 ഇനം
Brachylaena 2 ഇനം
Breonadia 1 ഇനം
Bridelia 3 ഇനം
Buddleja 2 ഇനം
Burkea 1 ഇനം
Calodendrum 1 ഇനം
Calpurnia 1 ഇനം
Canthium 2 ഇനം
Carissa 3 ഇനം
Cassia 1 ഇനം
Cassinopsis 1 ഇനം
Celtis 1 ഇനം
Chionanthus 1 ഇനം
Cissus 1 ഇനം
Clausena 1 ഇനം
Colophospermum 1 ഇനം
Combretum 9 ഇനം
Commiphora 3 ഇനം
Cordia 2 ഇനം
Cordyla 1 ഇനം
Croton 3 ഇനം
Cunonia 1 ഇനം
Curtisia 1 ഇനം
Cussonia 4 ഇനം
Cyphostemma 1 ഇനം
Dais 1 ഇനം
Dalbergia 1 ഇനം
Dichrostachys 1 ഇനം
Diospyros 3 ഇനം
Dodonaea 1 ഇനം
Dombeya 2 ഇനം
Dovyalis 2 ഇനം
Ehretia 2 ഇനം
Ekebergia 1 ഇനം
Elaeodendron 1 ഇനം
Englerophytum 1 ഇനം
Ensete 1 ഇനം
Erythrina 3 ഇനം
Euclea 3 ഇനം
Eugenia 1 ഇനം
Euphorbia 5 ഇനം
Faurea 2 ഇനം
Ficus 11 ഇനം
Flueggea 1 ഇനം
Freylinia 1 ഇനം
Galpinia 1 ഇനം
Garcinia 1 ഇനം
Gardenia 2 ഇനം
Gossypium 1 ഇനം
Grewia 9 ഇനം
Gymnanthemum 1 ഇനം
Gymnosporia 3 ഇനം
Halleria 1 ഇനം
Harpephyllum 1 ഇനം
Heteromorpha 1 ഇനം
Heteropyxis 1 ഇനം
Hexalobus 1 ഇനം
Holarrhena 1 ഇനം
Hyphaene 1 ഇനം
Ilex 1 ഇനം
Indigofera 1 ഇനം
Karomia 1 ഇനം
Kigelia 1 ഇനം
Kiggelaria 1 ഇനം
Kirkia 2 ഇനം
Kraussia 1 ഇനം
Lannea 2 ഇനം
Leucosidea 1 ഇനം
Lopholaena 1 ഇനം
Loxostylis 1 ഇനം
Maerua 3 ഇനം
Manilkara 2 ഇനം
Markhamia 1 ഇനം
Maytenus 2 ഇനം
Metrosideros 1 ഇനം
Millettia 1 ഇനം
Mimusops 1 ഇനം
Mundulea 1 ഇനം
Myrsine 1 ഇനം
Mystroxylon 1 ഇനം
Noltea 1 ഇനം
Nuxia 2 ഇനം
Obetia 1 ഇനം
Ochna 3 ഇനം
Olax 1 ഇനം
Olea 2 ഇനം
Oncoba 1 ഇനം
Ormocarpum 1 ഇനം
Osyris 1 ഇനം
Ozoroa 3 ഇനം
Pachypodium 1 ഇനം
Pappea 1 ഇനം
Pavetta 2 ഇനം
Peltophorum 1 ഇനം
Philenoptera 1 ഇനം
Phoenix 1 ഇനം
Piliostigma 1 ഇനം
Pittosporum 1 ഇനം
Podocarpus 3 ഇനം
Polygala 1 ഇനം
Portulacaria 1 ഇനം
Protea 1 ഇനം
Pseudolachnostylis 1 ഇനം
Psychotria 1 ഇനം
Psydrax 1 ഇനം
Ptaeroxylon 1 ഇനം
Pterocarpus 2 ഇനം
Rapanea 1 ഇനം
Rauvolfia 1 ഇനം
Rhamnus 1 ഇനം
Rhigozum 2 ഇനം
Rothmannia 1 ഇനം
Salix 1 ഇനം
Salvadora 1 ഇനം
Schotia 3 ഇനം
Schrebera 1 ഇനം
Sclerocarya 1 ഇനം
Scolopia 1 ഇനം
Searsia 11 ഇനം
Senegalia 9 ഇനം
Senna 1 ഇനം
Sesamothamnus 1 ഇനം
Spirostachys 1 ഇനം
Steganotaenia 1 ഇനം
Sterculia 2 ഇനം
Strychnos 3 ഇനം
Syzygium 3 ഇനം
Tabernaemontana 1 ഇനം
Tapiphyllum 1 ഇനം
Tarchonanthus 1 ഇനം
Tecoma 1 ഇനം
Tephrosia 1 ഇനം
Terminalia 4 ഇനം
Trichilia 2 ഇനം
Vachellia 11 ഇനം
Vangueria 1 ഇനം
Vepris 2 ഇനം
Virgilia 1 ഇനം
Vitex 4 ഇനം
Volkameria 1 ഇനം
Warburgia 1 ഇനം
Xanthocercis 1 ഇനം
Ximenia 1 ഇനം
Zanthoxylum 1 ഇനം
Ziziphus 2 ഇനം