ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Elaeodendron

Elaeodendron

47 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Gymnosporia

Gymnosporia

215 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Maytenus

Maytenus

11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Mystroxylon

Mystroxylon

91 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം