ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Afzelia

Afzelia

25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Albizia

Albizia

310 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Bauhinia

Bauhinia

200 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Bolusantuhus

Bolusantuhus

30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Burkea

Burkea

23 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Calpurnia

Calpurnia

24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cassia

Cassia

209 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Colophospermum

Colophospermum

33 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cordyla

Cordyla

63 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dalbergia

Dalbergia

65 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dichrostachys

Dichrostachys

198 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erythrina

Erythrina

354 191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Indigofera

Indigofera

23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Millettia

Millettia

13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mundulea

Mundulea

12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ormocarpum

Ormocarpum

85 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Peltophorum

Peltophorum

94 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Philenoptera

Philenoptera

91 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Piliostigma

Piliostigma

57 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Pterocarpus

Pterocarpus

97 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Schotia

Schotia

170 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Senegalia

Senegalia

367 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Senna

Senna

44 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Tephrosia

Tephrosia

30 1 നിരീക്ഷണം
ഇനം 1
Vachellia

Vachellia

372 91 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Virgilia

Virgilia

28 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Xanthocercis

Xanthocercis

20 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1