ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adansonia

Adansonia

372 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dombeya

Dombeya

242 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gossypium

Gossypium

388 198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Grewia

Grewia

593 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Sterculia

Sterculia

164 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2