ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calodendrum

Calodendrum

135 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clausena

Clausena

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ptaeroxylon

Ptaeroxylon

24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Vepris

Vepris

11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Zanthoxylum

Zanthoxylum

118 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1