ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Calodendrum

Calodendrum

207 80 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Clausena

Clausena

8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Ptaeroxylon

Ptaeroxylon

27 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Vepris

Vepris

16 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Zanthoxylum

Zanthoxylum

130 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം