തിരിച്ചറിയാത്തത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ നിരീക്ഷണം

Mark Gasson
Mark Gasson 10 സെപ്റ്റ. 2019

സാധ്യതയുള്ള പേര്
തിരിച്ചറിയാത്തത്
സമർപ്പിച്ച പേര്

നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാത്ത ഇനം

നിർദ്ദേശിച്ച പേരുകൾ ഇന പേരിനു അംഗീകാരം
ഇല
leaf

അവയവത്തിനായി അംഗീകാരം

അധിക വിവരം

അവസാനം പരിഷ്കരിച്ചത്: 4 ഫെബ്രു. 2022

ചിത്രങ്ങൾ

cc-by-sa

നിരീക്ഷണം

cc-by
ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഈ നിരീക്ഷണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പങ്കിട്ടിട്ടില്ല.