തിരിച്ചറിയാത്തത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ നിരീക്ഷണം

Marina Slabbert
Marina Slabbert 2 ഒക്ടോ. 2021

സാധ്യതയുള്ള പേര്
തിരിച്ചറിയാത്തത്
സമർപ്പിച്ച പേര്

നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാത്ത ഇനം

നിർദ്ദേശിച്ച പേരുകൾ ഇന പേരിനു അംഗീകാരം
ഇല
leaf

അവയവത്തിനായി അംഗീകാരം

ഇല
leaf

അവയവത്തിനായി അംഗീകാരം

നിരീക്ഷണത്തിൽ പല സസ്യങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ?: തെറ്റായ നിരീക്ഷണം 0

അധിക വിവരം

അവസാനം പരിഷ്കരിച്ചത്: 2 ഒക്ടോ. 2021

ചിത്രങ്ങൾ

cc-by-sa

നിരീക്ഷണം

cc-by
ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഈ നിരീക്ഷണം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും പങ്കിട്ടിട്ടില്ല.