ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
615 405 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Allophylus alnifolius (Baker) Radlk.

 
15 1 നിരീക്ഷണം
Sapindaceae
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius

Aloe barberae Dyer

 
48 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xanthorrhoeaceae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae

Anthocleista grandiflora Gilg

 
65 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae
Anthocleista grandiflora
Anthocleista grandiflora
Anthocleista grandiflora
Anthocleista grandiflora

Bauhinia natalensis Hook.

 
49 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis

Bauhinia tomentosa L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

മഞ്ഞമന്ദാരം
221 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bolusantuhus speciosus (Bolus) Harms

 
32 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus

Buddleja Saligna Willd.

 
22 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scrophulariaceae
Buddleja Saligna
Buddleja Saligna
Buddleja Saligna
Buddleja Saligna

Canthium armatum (K.Schum.) Lantz

 
24 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rubiaceae
Canthium armatum
Canthium armatum
Canthium armatum
Canthium armatum

Carissa edulis L.

 
23 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Celtis africana Burm. f.

 
62 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae
Celtis africana
Celtis africana
Celtis africana
Celtis africana

Chionanthus foveolatus (E.Mey.) Stearn

 
22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus

Cissus quaddrangularis L.

 
12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vitaceae
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis

Clausena anisata (Willd.) Hook. f.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

സുഗന്ധവേപ്പ്
8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rutaceae
Clausena anisata
Clausena anisata
Clausena anisata
Clausena anisata

Clerodendrum glabrum (E. Mey.) Mabb. & Y. W. Yuan

 
51 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Clerodendrum glabrum
Clerodendrum glabrum
Clerodendrum glabrum
Clerodendrum glabrum
Loading...