ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 43 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia

Adansonia digitata L.

അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റാറ്റ
Malvaceae 438 269 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata
Adansonia digitata

Adenium multiflorum Klotzsch LC

 
Apocynaceae 350 301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum

Afrocanthium gilfillanii (N.E.Br.) Lantz LC

 
Rubiaceae 26 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afrocanthium gilfillanii
Afrocanthium gilfillanii
Afrocanthium gilfillanii
Afrocanthium gilfillanii

Afrocanthium mundianum (Cham. & Schltdl.) Lantz LC

 
Rubiaceae 29 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afrocanthium mundianum
Afrocanthium mundianum
Afrocanthium mundianum
Afrocanthium mundianum

Afzelia quanzensis Welw. LC

 
Fabaceae 33 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis

Albizia brevifolia Schinz LC

 
Fabaceae 42 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia

Albizia forbesii Benth. LC

 
Fabaceae 34 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii

Albizia harveyi E.Fourn. LC

 
Fabaceae 141 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi

Albizia petersiana (Bolle) Oliv. LC

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Albizia petersiana
Albizia petersiana
Albizia petersiana

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae 105 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor

Allophylus alnifolius (Baker) Radlk.

 
Sapindaceae 15 1 നിരീക്ഷണം
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius

Aloe barberae Dyer

 
Xanthorrhoeaceae 32 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae

Androstachys johnsonii Prain LC

 
Picrodendraceae 41 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androstachys johnsonii
Androstachys johnsonii
Androstachys johnsonii
Androstachys johnsonii

Annona senegalensis Pers. LC

 
Annonaceae 118 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis
Annona senegalensis

Anthocleista grandiflora Gilg

 
Gentianaceae 43 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora
Anthocleista grandiflora
Anthocleista grandiflora
Anthocleista grandiflora

Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. LC

 
Phyllanthaceae 108 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Antidesma venosum
Antidesma venosum
Antidesma venosum
Antidesma venosum

Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. LC

കരിനീലി
Icacinaceae 132 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apodytes dimidiata
Apodytes dimidiata
Apodytes dimidiata
Apodytes dimidiata

Balanites maughamii Sprague LC

 
Zygophyllaceae 30 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balanites maughamii
Balanites maughamii
Balanites maughamii
Balanites maughamii

Bauhinia galpinii N. E. Br. LC

 
Fabaceae 50 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii

Bauhinia natalensis Hook.

 
Fabaceae 43 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 146 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. LC

 
Rhamnaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berchemia discolor
Berchemia discolor
Berchemia discolor
Berchemia discolor

Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov LC

 
Rhamnaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri

Bolusantuhus speciosus (Bolus) Harms

 
Fabaceae 30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus

Boscia albitrunca (Burch.) Gilg & Benedict LC

 
Capparaceae 52 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boscia albitrunca
Boscia albitrunca
Boscia albitrunca
Boscia albitrunca

Brachylaena rotundata S.Moore

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Brachylaena rotundata
Brachylaena rotundata
Brachylaena rotundata
Brachylaena rotundata

Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood LC

 
Rubiaceae 55 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Breonadia salicina
Breonadia salicina
Breonadia salicina
Breonadia salicina

Bridelia cathartica G. Bertol. LC

 
Phyllanthaceae 43 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bridelia cathartica
Bridelia cathartica
Bridelia cathartica
Bridelia cathartica

Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. LC

 
Phyllanthaceae 61 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bridelia micrantha
Bridelia micrantha
Bridelia micrantha
Bridelia micrantha

Bridelia mollis Hutch. LC

 
Phyllanthaceae 34 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bridelia mollis
Bridelia mollis
Bridelia mollis
Bridelia mollis

Buddleja Saligna Willd.

 
Scrophulariaceae 20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja Saligna
Buddleja Saligna
Buddleja Saligna
Buddleja Saligna

Buddleja salviifolia (L.) Lam. LC

 
Scrophulariaceae 57 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Buddleja salviifolia
Buddleja salviifolia
Buddleja salviifolia
Buddleja salviifolia

Burkea africana Hook. LC

 
Fabaceae 24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burkea africana
Burkea africana
Burkea africana
Burkea africana

Calodendrum capense (L.f.) Thunb. LC

 
Rutaceae 150 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense

Calpurnia aurea (Aiton) Benth. LC

 
Fabaceae 24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea

Canthium armatum (K.Schum.) Lantz

 
Rubiaceae 24 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canthium armatum
Canthium armatum
Canthium armatum
Canthium armatum

Canthium inerme (L.f.) Kuntze LC

 
Rubiaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canthium inerme
Canthium inerme
Canthium inerme
Canthium inerme

Carissa bispinosa (L.) Desf. LC

 
Apocynaceae 111 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa

Carissa edulis L.

 
Apocynaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. LC

 
Apocynaceae 70 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa

Cassia abbreviata Oliv. LC

 
Fabaceae 232 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata

Cassinopsis ilicifolia (Hochst.) Sleumer LC

 
Icacinaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassinopsis ilicifolia
Cassinopsis ilicifolia
Cassinopsis ilicifolia
Cassinopsis ilicifolia

Celtis africana Burm. f.

 
Cannabaceae 48 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celtis africana
Celtis africana
Celtis africana
Celtis africana

Chionanthus foveolatus (E.Mey.) Stearn

 
Oleaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus

Cissus quaddrangularis L.

 
Vitaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis
Cissus quaddrangularis

Clausena anisata (Willd.) Hook. f. LC

സുഗന്ധവേപ്പ്
Rutaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clausena anisata
Clausena anisata
Clausena anisata
Clausena anisata

Clerodendrum glabrum (E. Mey.) Mabb. & Y. W. Yuan

 
Lamiaceae 43 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clerodendrum glabrum
Clerodendrum glabrum
Clerodendrum glabrum
Clerodendrum glabrum

Colophospermum mopane (Benth.) Leonard LC

 
Fabaceae 40 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Loading...