ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd 31 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 352 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium multiflorum Klotzsch 306 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium gilfillanii (N.E.Br.) Lantz 26 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium mundianum (Cham. & Schltdl.) Lantz 28 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia quanzensis Welw. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia brevifolia Schinz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia forbesii Benth. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia harveyi E.Fourn. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia petersiana (Bolle) Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia versicolor Oliv. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus alnifolius (Baker) Radlk. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe barberae Dyer 24 ചിത്രങ്ങൾ
Androstachys johnsonii Prain 41 ചിത്രങ്ങൾ
Annona senegalensis Pers. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 30 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites maughamii Sprague 29 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N. E. Br. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia natalensis Hook. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bolusantuhus speciosus (Bolus) Harms 30 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia albitrunca (Burch.) Gilg & Benedict 48 ചിത്രങ്ങൾ
Brachylaena rotundata S.Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachylaena transvaalensis Hutch. ex E.Phillips & Schweick. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood 51 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia cathartica G. Bertol. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia mollis Hutch. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja Saligna Willd. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja salviifolia (L.) Lam. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Burkea africana Hook. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Calodendrum capense (L.f.) Thunb. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Calpurnia aurea (Aiton) Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium armatum (K.Schum.) Lantz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium inerme (L.f.) Kuntze 8 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa edulis L. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia abbreviata Oliv. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Cassinopsis ilicifolia (Hochst.) Sleumer 13 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis africana Burm. f. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus foveolatus (E.Mey.) Stearn 19 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quaddrangularis L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena anisata (Willd.) Hook. f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum glabrum (E. Mey.) Mabb. & Y. W. Yuan 43 ചിത്രങ്ങൾ
Colophospermum mopane (Benth.) Leonard 33 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum apiculatum Sond. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum collinum Fresen. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum hereroense Schinz 39 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum imberbe Wawra 67 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum kraussii Hochst. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum molle R.Br. ex G.Don 55 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum woodii Dümmer 47 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum zeyheri Sond. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora glandulosa Schinz 41 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora mollis (Oliv.) Engl. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora pyracanthoides Engl. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia caffra Sond. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia ovalis R. Br. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyla africana Lour. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Croton gratissimus Burch. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Croton megalobotrys Mull. Arg. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Croton sylvaticus Hochst. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia capensis L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Curtisia dentata (Burm.f.) C.A.Sm. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia natalensis Sond. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia paniculata Eckl. & Zeyh. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia sphaerocephala Strey 16 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma hypoleucum (Harv.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Dais cotinifolia L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros Lycioides Desf. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros whyteana (Hiern) P.White 78 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea angustifolia (L.) Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya rotundifolia Planch. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis Caffra (Hook.f. & Harv.) Sim 26 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis zeyheri (Sond.) Warb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia amoena Klotzsch 86 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia rigida (Thunb.) Druce 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ekebergia capensis Sparrm. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron transvaalense (Burtt Davy) R.H.Archer 44 ചിത്രങ്ങൾ
Englerophytum magalismontanum (Sond.) T.D.Penn. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 208 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina humeana Spreng. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina latissima E. Mey. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea crispa (Thunb.) Gürke 46 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea divinorum Hiern 81 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea natalensis A.DC. 197 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia natalitia Sond. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia baradii S.Carter 5 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia confinalis R. A. Dyer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cooperi N.E.Br. ex A.Berger 87 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1246 ചിത്രങ്ങൾ
Faurea rochetiana (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Faurea saligna Harv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus abutilifolia (Miq.) Miq. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus craterostoma Warb. ex Mildbr. & Burret 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus glumosa Delile 69 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ingens (Miq.) Miq. 183 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 53 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus salicifolia Vahl 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sansibarica Warb. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus stuhlmannii Warb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sur Forssk. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus thonningii Blume 268 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 94 ചിത്രങ്ങൾ
Freylinia lanceolata (L.) G.Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Galpinia transvaalica N.E.Br. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia livingstonei T.Anderson 142 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia cornuta Hemsl. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia volkensii K. Schum. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia bicolor Juss. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia caffra Meisn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia flava DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia flavescens Juss. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia hexamita Burret 39 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia monticola Sond. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia occidentalis L. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia pachycalyx K. Schum. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia villosa Willd. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthemum coloratum (Willd.) H. Rob. & B. Kahn 28 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia buxifolia (L.) Szyszył. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia polyacanthus Szyszył. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Halleria lucida L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum Bernh. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropyxis natalensis Harv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels 27 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don 23 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene coriacea Gaertn. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex mitis (L.) Radlk. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera jucunda Schrire 23 ചിത്രങ്ങൾ
Karomia speciosa (Hutch. & Corbishley) R. Fern. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Kiggelaria africana L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Kirkia acuminata Oliv. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Kirkia wilmsii Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kraussia floribunda Harv. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea discolor (Sond.) Engl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea schweinfurthii Engl. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Leucosidea sericea Eckl. & Zeyh. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Lopholaena coriifolia (Sond.) E.Phillips & C.A.Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Loxostylis alata A. Spreng. ex Rchb. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua angolensis DC. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua parvifolia Pax 21 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua rosmarinoides Gilg & Gilg-Ben. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara concolor (Harv.) Gerstner 73 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara mochisia (Baker) Dubard 108 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia zanzibarica (Bojer ex DC.) K.Schum. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus albata (N.E.Br.) E.Schmidt bis & Jordaan 9 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus undata (Thunb.) Blakelock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros angustifolia (L.) Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia grandis (E. Mey.) Skeels 13 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops zeyheri Sond. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Mundulea sericea (Willd.) A. Chev. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine africana L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Noltea africana (L.) Endl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia congesta R.Br. ex Fresen. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia floribunda Benth. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Obetia tenax Friis 11 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna natalitia (Meisn.) Walp. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna pulchra Hook. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna serrulata Walp. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Olax dissitiflora Oliv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Olea capensis L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 6884 ചിത്രങ്ങൾ
Oncoba spinosa Forsk. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Ormocarpum kirkii S.Moore 85 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa engleri R. Fern. & A. Fern. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa paniculosa (Sond.) R.Fern. & A.Fern. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa sphaerocarpa R. Fern. & A. Fern. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium saundersii N.E.Br. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Pappea capensis Eckl. & Zeyh. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta gardeniifolia Hochst. ex A.Rich. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta schumanniana F.Hoffm. ex K.Schum. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum africanum Sond. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Philenoptera violacea (Klotzsch) Schrire 91 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 706 ചിത്രങ്ങൾ
Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum viridiflorum Sims 25 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus falcatus (Thunb.) Endl. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus henkelii Stapf ex Dallim. & B.D.Jacks. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus Latifolius (Thunb.) R.Br. ex Mirb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala myrtifolia L. 2717 ചിത്രങ്ങൾ
Portulacaria afra Jacq. 3400 ചിത്രങ്ങൾ
Protea caffra Meisn. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolachnostylis maprouneifolia Pax 28 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria capensis (Eckl.) Vatke 14 ചിത്രങ്ങൾ
Psydrax livida (Hiern) Bridson 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ptaeroxylon obliquum (Thunb.) Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus angolensis DC. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus rotundifolius (Sond.) Druce 62 ചിത്രങ്ങൾ
Rapanea melanophloeos (L.) Mez 36 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia caffra Sond. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus prinoides L'Her. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rhigozum obovatum Burch. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Rhigozum zambesiacum Baker 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia capensis Thunb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Salix mucronata Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salvadora australis Schweick. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia afra (L.) Thunb. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia brachypetala Sond. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia capitata Bolle 70 ചിത്രങ്ങൾ
Schrebera alata (Hochst.) Welw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Scolopia zeyheri (Nees) Szyszył. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia burchellii (Sond. ex Engl.) Moffett 5 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia chirindensis (Baker f.) Moffett 14 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia gueinzii (Sond.) F.A.Barkley 107 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley 60 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia leptodictya (Diels) T. S. Yi et al. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia lucida (L.) F.A.Barkley 4 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia pendulina (Jacq.) Moffett 5 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia pyroides (Burch.) T. S. Yi et al. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia rehmanniana (Engl.) Moffett 5 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia tumulicola (S.Moore) Moffett 11 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia zeyheri (Sond.) Moffett 38 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia ataxacantha (DC.) Kyal. & Boatwr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia burkei (Benth.) Kyal. & Boatwr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia caffra (Thunb.) P.J.H. Hurter & Mabb. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia erubescens (Welw. ex Oliv.) Kyal. & Boatwr. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia galpinii (Burtt Davy) Seigler & Ebinger 17 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia mellifera (Vahl) Seigler & Ebinger 25 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia nigrescens (Oliv.) P.J.H. Hurter 83 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia rehmanniana 27 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia senegal (L.) Britton 58 ചിത്രങ്ങൾ
Senna petersiana (Bolle) Lock 44 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamothamnus lugardii N.E. Br. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Spirostachys africana Sond. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Steganotaenia araliacea Hochst. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia murex Hemsl. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia rogersii N.E. Br. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos madagascariensis Poir. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos pungens Soler. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos spinosa Lam. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cordatum Hochst. ex C. Krauss 37 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium guineense (Willd.) DC. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pondoense Engl. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana elegans Stapf 151 ചിത്രങ്ങൾ
Tapiphyllum parvifolium (Sond.) Robyns 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tarchonanthus camphoratus L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1011 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia grandiflora (L'Her.) Pers. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia brachystemma Welw. ex Hiern 8 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia phanerophlebia Engl. & Diels 31 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia prunioides M.A.Lawson 17 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia sericea Burch. ex DC. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia dregeana Sond. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia emetica Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia erioloba (E. Mey.) P.J.H. Hurter 38 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia exuvialis (I. Verd.) Kyal. & Boatwr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia gerrardii (Benth.) P.J.H. Hurter 46 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia grandicornuta (Gerstner) Seigler & Ebinger 22 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso 44 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia nilotica (L.) P. J. H. Hurter & Mabb. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia permixta (Burtt Davy) Kyal. & Boatwr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia robusta (Burch.) Kyal. & Boatwr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia sieberiana (DC.) Kyal. & Boatwr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia tortilis (Forssk.) Galasso & Banfi 53 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia xanthophloea (Benth.) P.J.H. Hurter 51 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria infausta Burch. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris lanceolata G. Don 8 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris reflexa I. Verd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Virgilia oroboides (P.J.Bergius) T.M.Salter 28 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex harveyana H.Pearson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pooara Corbishley 18 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex rehmannii Gürke 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex zeyheri Sond. ex Schauer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Warburgia salutaris (G.Bertol.) Chiov. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthocercis zambesiaca (Baker) Dumaz-le-Grand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia caffra Sond. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum capense (Thunb.) Harv. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mucronata Willd. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus rivularis Codd 33 ചിത്രങ്ങൾ