ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd 43 ചിത്രങ്ങൾ
Adansonia digitata L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Adenium multiflorum Klotzsch 363 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium gilfillanii (N.E.Br.) Lantz 26 ചിത്രങ്ങൾ
Afrocanthium mundianum (Cham. & Schltdl.) Lantz 29 ചിത്രങ്ങൾ
Afzelia quanzensis Welw. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia brevifolia Schinz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia forbesii Benth. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia harveyi E.Fourn. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia petersiana (Bolle) Oliv. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Albizia versicolor Oliv. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Allophylus alnifolius (Baker) Radlk. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Aloe barberae Dyer 34 ചിത്രങ്ങൾ
Androstachys johnsonii Prain 41 ചിത്രങ്ങൾ
Annona senegalensis Pers. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Anthocleista grandiflora Gilg 44 ചിത്രങ്ങൾ
Antidesma venosum E.Mey. ex Tul. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Apodytes dimidiata E.Mey. ex Arn. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Balanites maughamii Sprague 30 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia galpinii N. E. Br. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia natalensis Hook. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bolusantuhus speciosus (Bolus) Harms 30 ചിത്രങ്ങൾ
Boscia albitrunca (Burch.) Gilg & Benedict 62 ചിത്രങ്ങൾ
Brachylaena rotundata S.Moore 5 ചിത്രങ്ങൾ
Brachylaena transvaalensis Hutch. ex E.Phillips & Schweick. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Breonadia salicina (Vahl) Hepper & J.R.I.Wood 56 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia cathartica G. Bertol. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia micrantha (Hochst.) Baill. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Bridelia mollis Hutch. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja Saligna Willd. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Buddleja salviifolia (L.) Lam. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Burkea africana Hook. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Calodendrum capense (L.f.) Thunb. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Calpurnia aurea (Aiton) Benth. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium armatum (K.Schum.) Lantz 24 ചിത്രങ്ങൾ
Canthium inerme (L.f.) Kuntze 11 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa bispinosa (L.) Desf. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa edulis L. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cassia abbreviata Oliv. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Cassinopsis ilicifolia (Hochst.) Sleumer 15 ചിത്രങ്ങൾ
Celtis africana Burm. f. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Chionanthus foveolatus (E.Mey.) Stearn 22 ചിത്രങ്ങൾ
Cissus quaddrangularis L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Clausena anisata (Willd.) Hook. f. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Clerodendrum glabrum (E. Mey.) Mabb. & Y. W. Yuan 43 ചിത്രങ്ങൾ
Colophospermum mopane (Benth.) Leonard 46 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum apiculatum Sond. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum collinum Fresen. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum hereroense Schinz 40 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum imberbe Wawra 67 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum kraussii Hochst. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum molle R.Br. ex G.Don 62 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum woodii Dümmer 59 ചിത്രങ്ങൾ
Combretum zeyheri Sond. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora glandulosa Schinz 42 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora mollis (Oliv.) Engl. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Commiphora pyracanthoides Engl. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia caffra Sond. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Cordia ovalis R. Br. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Cordyla africana Lour. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Croton gratissimus Burch. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Croton megalobotrys Mull. Arg. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Croton sylvaticus Hochst. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Cunonia capensis L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Curtisia dentata (Burm.f.) C.A.Sm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia natalensis Sond. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia paniculata Eckl. & Zeyh. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia sphaerocephala Strey 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cussonia spicata Thunb. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cyphostemma hypoleucum (Harv.) Desc. ex Wild & R.B.Drumm. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Dais cotinifolia L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros Lycioides Desf. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros mespiliformis Hochst. ex A.DC. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Diospyros whyteana (Hiern) P.White 87 ചിത്രങ്ങൾ
Dodonaea angustifolia (L.) Jacq. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya burgessiae Gerrard ex Harv. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Dombeya rotundifolia Planch. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis Caffra (Hook.f. & Harv.) Sim 25 ചിത്രങ്ങൾ
Dovyalis zeyheri (Sond.) Warb. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia amoena Klotzsch 95 ചിത്രങ്ങൾ
Ehretia rigida (Thunb.) Druce 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ekebergia capensis Sparrm. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Elaeodendron transvaalense (Burtt Davy) R.H.Archer 44 ചിത്രങ്ങൾ
Englerophytum magalismontanum (Sond.) T.D.Penn. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ensete ventricosum (Welw.) Cheesman 314 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina humeana Spreng. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina latissima E. Mey. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Erythrina lysistemon Hutch. 405 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea crispa (Thunb.) Gürke 47 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea divinorum Hiern 91 ചിത്രങ്ങൾ
Euclea natalensis A.DC. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Eugenia natalitia Sond. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia baradii S.Carter 9 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia confinalis R. A. Dyer 8 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cooperi N.E.Br. ex A.Berger 70 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss. 303 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli L. 1511 ചിത്രങ്ങൾ
Faurea rochetiana (A.Rich.) Chiov. ex Pic.Serm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Faurea saligna Harv. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus abutilifolia (Miq.) Miq. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus craterostoma Warb. ex Mildbr. & Burret 21 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus glumosa Delile 93 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus ingens (Miq.) Miq. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus lutea Vahl 109 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus salicifolia Vahl 108 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sansibarica Warb. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus stuhlmannii Warb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sur Forssk. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus sycomorus L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Ficus thonningii Blume 320 ചിത്രങ്ങൾ
Flueggea virosa (Roxb. ex Willd.) Royle 112 ചിത്രങ്ങൾ
Freylinia lanceolata (L.) G.Don 42 ചിത്രങ്ങൾ
Galpinia transvaalica N.E.Br. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Garcinia livingstonei T.Anderson 140 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia cornuta Hemsl. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gardenia volkensii K. Schum. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Gossypium herbaceum L. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia bicolor Juss. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia caffra Meisn. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia flava DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia flavescens Juss. 87 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia hexamita Burret 39 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia monticola Sond. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia occidentalis L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia pachycalyx K. Schum. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Grewia villosa Willd. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnanthemum coloratum (Willd.) H. Rob. & B. Kahn 39 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia buxifolia (L.) Szyszył. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia polyacanthus Szyszył. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Halleria lucida L. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum Bernh. 138 ചിത്രങ്ങൾ
Heteromorpha arborescens (Spreng.) Cham. & Schltdl. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Heteropyxis natalensis Harv. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hexalobus monopetalus (A.Rich.) Engl. & Diels 29 ചിത്രങ്ങൾ
Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don 26 ചിത്രങ്ങൾ
Hyphaene coriacea Gaertn. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex mitis (L.) Radlk. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Indigofera jucunda Schrire 24 ചിത്രങ്ങൾ
Karomia speciosa (Hutch. & Corbishley) R. Fern. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Kigelia africana (Lam.) Benth. 611 ചിത്രങ്ങൾ
Kiggelaria africana L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Kirkia acuminata Oliv. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Kirkia wilmsii Engl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Kraussia floribunda Harv. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea discolor (Sond.) Engl. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Lannea schweinfurthii Engl. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Leucosidea sericea Eckl. & Zeyh. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lopholaena coriifolia (Sond.) E.Phillips & C.A.Sm. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Loxostylis alata A. Spreng. ex Rchb. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua angolensis DC. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua parvifolia Pax 26 ചിത്രങ്ങൾ
Maerua rosmarinoides Gilg & Gilg-Ben. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara concolor (Harv.) Gerstner 71 ചിത്രങ്ങൾ
Manilkara mochisia (Baker) Dubard 121 ചിത്രങ്ങൾ
Markhamia zanzibarica (Bojer ex DC.) K.Schum. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus albata (N.E.Br.) E.Schmidt bis & Jordaan 9 ചിത്രങ്ങൾ
Maytenus undata (Thunb.) Blakelock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Metrosideros angustifolia (L.) Sm. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Millettia grandis (E. Mey.) Skeels 16 ചിത്രങ്ങൾ
Mimusops zeyheri Sond. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Mundulea sericea (Willd.) A. Chev. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Myrsine africana L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Noltea africana (L.) Endl. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia congesta R.Br. ex Fresen. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Nuxia floribunda Benth. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Obetia tenax Friis 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna natalitia (Meisn.) Walp. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna pulchra Hook. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Ochna serrulata Walp. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Olax dissitiflora Oliv. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Olea capensis L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Olea europaea L. 14827 ചിത്രങ്ങൾ
Oncoba spinosa Forsk. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Ormocarpum kirkii S.Moore 85 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris lanceolata Hochst. & Steud. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa engleri R. Fern. & A. Fern. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa paniculosa (Sond.) R.Fern. & A.Fern. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ozoroa sphaerocarpa R. Fern. & A. Fern. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pachypodium saundersii N.E.Br. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Pappea capensis Eckl. & Zeyh. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta gardeniifolia Hochst. ex A.Rich. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Pavetta schumanniana F.Hoffm. ex K.Schum. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Peltophorum africanum Sond. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Philenoptera violacea (Klotzsch) Schrire 96 ചിത്രങ്ങൾ
Phoenix reclinata Jacq. 1035 ചിത്രങ്ങൾ
Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Pittosporum viridiflorum Sims 43 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus falcatus (Thunb.) Endl. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus henkelii Stapf ex Dallim. & B.D.Jacks. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Podocarpus Latifolius (Thunb.) R.Br. ex Mirb. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Polygala myrtifolia L. 3869 ചിത്രങ്ങൾ
Portulacaria afra Jacq. 4655 ചിത്രങ്ങൾ
Protea caffra Meisn. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudolachnostylis maprouneifolia Pax 28 ചിത്രങ്ങൾ
Psychotria capensis (Eckl.) Vatke 15 ചിത്രങ്ങൾ
Psydrax livida (Hiern) Bridson 57 ചിത്രങ്ങൾ
Ptaeroxylon obliquum (Thunb.) Radlk. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus angolensis DC. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Pterocarpus rotundifolius (Sond.) Druce 63 ചിത്രങ്ങൾ
Rapanea melanophloeos (L.) Mez 39 ചിത്രങ്ങൾ
Rauvolfia caffra Sond. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Rhamnus prinoides L'Her. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rhigozum obovatum Burch. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Rhigozum zambesiacum Baker 55 ചിത്രങ്ങൾ
Rothmannia capensis Thunb. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Salix mucronata Thunb. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Salvadora australis Schweick. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia afra (L.) Thunb. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia brachypetala Sond. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Schotia capitata Bolle 71 ചിത്രങ്ങൾ
Schrebera alata (Hochst.) Welw. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerocarya birrea (A.Rich.) Hochst. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Scolopia zeyheri (Nees) Szyszył. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia burchellii (Sond. ex Engl.) Moffett 5 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia chirindensis (Baker f.) Moffett 14 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia gueinzii (Sond.) F.A.Barkley 107 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley 114 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia leptodictya (Diels) T. S. Yi et al. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia lucida (L.) F.A.Barkley 11 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia pendulina (Jacq.) Moffett 13 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia pyroides (Burch.) T. S. Yi et al. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia rehmanniana (Engl.) Moffett 5 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia tumulicola (S.Moore) Moffett 11 ചിത്രങ്ങൾ
Searsia zeyheri (Sond.) Moffett 38 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia ataxacantha (DC.) Kyal. & Boatwr. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia burkei (Benth.) Kyal. & Boatwr. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia caffra (Thunb.) P.J.H. Hurter & Mabb. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia erubescens (Welw. ex Oliv.) Kyal. & Boatwr. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia galpinii (Burtt Davy) Seigler & Ebinger 17 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia mellifera (Vahl) Seigler & Ebinger 30 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia nigrescens (Oliv.) P.J.H. Hurter 82 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia rehmanniana 27 ചിത്രങ്ങൾ
Senegalia senegal (L.) Britton 59 ചിത്രങ്ങൾ
Senna petersiana (Bolle) Lock 48 ചിത്രങ്ങൾ
Sesamothamnus lugardii N.E. Br. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Spirostachys africana Sond. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Steganotaenia araliacea Hochst. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia murex Hemsl. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Sterculia rogersii N.E. Br. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos madagascariensis Poir. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos pungens Soler. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Strychnos spinosa Lam. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium cordatum Hochst. ex C. Krauss 37 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium guineense (Willd.) DC. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Syzygium pondoense Engl. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Tabernaemontana elegans Stapf 159 ചിത്രങ്ങൾ
Tapiphyllum parvifolium (Sond.) Robyns 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tarchonanthus camphoratus L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Tephrosia grandiflora (L'Her.) Pers. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia brachystemma Welw. ex Hiern 9 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia phanerophlebia Engl. & Diels 31 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia prunioides M.A.Lawson 18 ചിത്രങ്ങൾ
Terminalia sericea Burch. ex DC. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia dregeana Sond. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Trichilia emetica Vahl 78 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia erioloba (E. Mey.) P.J.H. Hurter 49 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia exuvialis (I. Verd.) Kyal. & Boatwr. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia gerrardii (Benth.) P.J.H. Hurter 53 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia grandicornuta (Gerstner) Seigler & Ebinger 23 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso 62 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia nilotica (L.) P. J. H. Hurter & Mabb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia permixta (Burtt Davy) Kyal. & Boatwr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia robusta (Burch.) Kyal. & Boatwr. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia sieberiana (DC.) Kyal. & Boatwr. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia tortilis (Forssk.) Galasso & Banfi 58 ചിത്രങ്ങൾ
Vachellia xanthophloea (Benth.) P.J.H. Hurter 58 ചിത്രങ്ങൾ
Vangueria infausta Burch. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris lanceolata G. Don 11 ചിത്രങ്ങൾ
Vepris reflexa I. Verd. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Virgilia oroboides (P.J.Bergius) T.M.Salter 29 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex harveyana H.Pearson 15 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex pooara Corbishley 19 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex rehmannii Gürke 13 ചിത്രങ്ങൾ
Vitex zeyheri Sond. ex Schauer 7 ചിത്രങ്ങൾ
Warburgia salutaris (G.Bertol.) Chiov. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthocercis zambesiaca (Baker) Dumaz-le-Grand 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ximenia caffra Sond. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Zanthoxylum capense (Thunb.) Harv. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus mucronata Willd. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Ziziphus rivularis Codd 34 ചിത്രങ്ങൾ