ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acokanthera oppositifolia (Lam.) Codd LC

 
Apocynaceae 31 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia
Acokanthera oppositifolia

Adenium multiflorum Klotzsch

 
Apocynaceae 306 264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum
Adenium multiflorum

Carissa bispinosa (L.) Desf. LC

 
Apocynaceae 111 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa

Carissa edulis L.

 
Apocynaceae 21 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. LC

 
Apocynaceae 70 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa

Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don LC

കുടകപ്പാല
Apocynaceae 23 1 നിരീക്ഷണം
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens

Pachypodium saundersii N.E.Br.

 
Apocynaceae 44 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii
Pachypodium saundersii

Rauvolfia caffra Sond. LC

 
Apocynaceae 76 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra
Rauvolfia caffra

Tabernaemontana elegans Stapf LC

 
Apocynaceae 151 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans
Tabernaemontana elegans