ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Brachylaena rotundata S.Moore

 
Asteraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Brachylaena rotundata
Brachylaena rotundata
Brachylaena rotundata
Brachylaena rotundata

Gymnanthemum coloratum (Willd.) H. Rob. & B. Kahn LC

 
Asteraceae 32 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnanthemum coloratum
Gymnanthemum coloratum
Gymnanthemum coloratum
Gymnanthemum coloratum

Tarchonanthus camphoratus L. LC

 
Asteraceae 24 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus
Tarchonanthus camphoratus