ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Elaeodendron transvaalense (Burtt Davy) R.H.Archer

 
Celastraceae 44 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaeodendron transvaalense
Elaeodendron transvaalense
Elaeodendron transvaalense
Elaeodendron transvaalense

Gymnosporia buxifolia (L.) Szyszył. LC

 
Celastraceae 74 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnosporia buxifolia
Gymnosporia buxifolia
Gymnosporia buxifolia
Gymnosporia buxifolia

Gymnosporia polyacanthus Szyszył. LC

 
Celastraceae 18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnosporia polyacanthus
Gymnosporia polyacanthus
Gymnosporia polyacanthus
Gymnosporia polyacanthus

Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. LC

 
Celastraceae 62 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnosporia senegalensis
Gymnosporia senegalensis
Gymnosporia senegalensis
Gymnosporia senegalensis

Maytenus albata (N.E.Br.) E.Schmidt bis & Jordaan

 
Celastraceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Maytenus albata
Maytenus albata
Maytenus albata
Maytenus albata

Maytenus undata (Thunb.) Blakelock LC

 
Celastraceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Maytenus undata
Maytenus undata

Mystroxylon aethiopicum (Thunb.) Loes.

 
Celastraceae 74 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mystroxylon aethiopicum
Mystroxylon aethiopicum
Mystroxylon aethiopicum
Mystroxylon aethiopicum