ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Croton gratissimus Burch. LC

 
Euphorbiaceae 46 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton gratissimus
Croton gratissimus
Croton gratissimus
Croton gratissimus

Croton megalobotrys Mull. Arg. LC

 
Euphorbiaceae 57 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys

Croton sylvaticus Hochst. LC

 
Euphorbiaceae 25 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus

Euphorbia baradii S.Carter

 
Euphorbiaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia baradii
Euphorbia baradii
Euphorbia baradii
Euphorbia baradii

Euphorbia confinalis R. A. Dyer

 
Euphorbiaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia confinalis
Euphorbia confinalis
Euphorbia confinalis
Euphorbia confinalis

Euphorbia cooperi N.E.Br. ex A.Berger LC

 
Euphorbiaceae 91 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi
Euphorbia cooperi

Euphorbia ingens E.Mey. ex Boiss. LC

 
Euphorbiaceae 115 100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens
Euphorbia ingens

Euphorbia tirucalli L. LC

തിരുക്കള്ളി
Euphorbiaceae 1,408 1,189 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli

Spirostachys africana Sond. LC

 
Euphorbiaceae 22 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Spirostachys africana
Spirostachys africana
Spirostachys africana
Spirostachys africana