ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Bauhinia natalensis Hook.

 
49 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis

Bolusantuhus speciosus (Bolus) Harms

 
35 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus

Indigofera jucunda Schrire

 
25 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda

Senegalia nigrescens (Oliv.) P.J.H. Hurter

 
88 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens

Senegalia rehmanniana

 
31 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana

Senegalia senegal (L.) Britton

 
79 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Senegalia senegal

Tephrosia grandiflora (L'Her.) Pers.

 
33 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Tephrosia grandiflora
Tephrosia grandiflora
Tephrosia grandiflora
Tephrosia grandiflora

Vachellia gerrardii (Benth.) P.J.H. Hurter

 
53 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii
Loading...