ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Afzelia quanzensis Welw. LC

 
Fabaceae 25 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis
Afzelia quanzensis

Albizia brevifolia Schinz LC

 
Fabaceae 42 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia

Albizia forbesii Benth. LC

 
Fabaceae 31 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii

Albizia harveyi E.Fourn. LC

 
Fabaceae 134 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi

Albizia petersiana (Bolle) Oliv. LC

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Albizia petersiana
Albizia petersiana
Albizia petersiana

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae 100 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor

Bauhinia galpinii N. E. Br. LC

 
Fabaceae 47 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii
Bauhinia galpinii

Bauhinia natalensis Hook.

 
Fabaceae 39 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis
Bauhinia natalensis

Bauhinia tomentosa L. LC

മഞ്ഞമന്ദാരം
Fabaceae 114 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa
Bauhinia tomentosa

Bolusantuhus speciosus (Bolus) Harms

 
Fabaceae 30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus
Bolusantuhus speciosus

Burkea africana Hook. LC

 
Fabaceae 23 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Burkea africana
Burkea africana
Burkea africana
Burkea africana

Calpurnia aurea (Aiton) Benth. LC

 
Fabaceae 24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea

Cassia abbreviata Oliv. LC

 
Fabaceae 209 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata
Cassia abbreviata

Colophospermum mopane (Benth.) Leonard LC

 
Fabaceae 33 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane
Colophospermum mopane

Cordyla africana Lour. LC

 
Fabaceae 63 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cordyla africana
Cordyla africana
Cordyla africana
Cordyla africana

Dalbergia melanoxylon Guill. & Perr. NT

 
Fabaceae 65 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dalbergia melanoxylon
Dalbergia melanoxylon
Dalbergia melanoxylon
Dalbergia melanoxylon

Dichrostachys cinerea (L.) Wight & Arn. LC

 
Fabaceae 198 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea
Dichrostachys cinerea

Erythrina humeana Spreng. LC

 
Fabaceae 43 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina humeana
Erythrina humeana
Erythrina humeana
Erythrina humeana

Erythrina latissima E. Mey.

 
Fabaceae 41 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina latissima
Erythrina latissima
Erythrina latissima
Erythrina latissima

Erythrina lysistemon Hutch. LC

 
Fabaceae 271 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon
Erythrina lysistemon

Indigofera jucunda Schrire

 
Fabaceae 23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda
Indigofera jucunda

Millettia grandis (E. Mey.) Skeels LC

 
Fabaceae 13 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Millettia grandis
Millettia grandis
Millettia grandis
Millettia grandis

Mundulea sericea (Willd.) A. Chev. LC

 
Fabaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mundulea sericea
Mundulea sericea
Mundulea sericea
Mundulea sericea

Ormocarpum kirkii S.Moore LC

 
Fabaceae 85 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ormocarpum kirkii
Ormocarpum kirkii
Ormocarpum kirkii
Ormocarpum kirkii

Peltophorum africanum Sond. LC

 
Fabaceae 94 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Peltophorum africanum
Peltophorum africanum
Peltophorum africanum
Peltophorum africanum

Philenoptera violacea (Klotzsch) Schrire LC

 
Fabaceae 91 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Philenoptera violacea
Philenoptera violacea
Philenoptera violacea
Philenoptera violacea

Piliostigma thonningii (Schumach.) Milne-Redh.

 
Fabaceae 57 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piliostigma thonningii
Piliostigma thonningii
Piliostigma thonningii
Piliostigma thonningii

Pterocarpus angolensis DC. LC

 
Fabaceae 35 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis
Pterocarpus angolensis

Pterocarpus rotundifolius (Sond.) Druce LC

 
Fabaceae 62 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius
Pterocarpus rotundifolius

Schotia afra (L.) Thunb. LC

 
Fabaceae 23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schotia afra
Schotia afra
Schotia afra
Schotia afra

Schotia brachypetala Sond. LC

 
Fabaceae 77 33 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schotia brachypetala
Schotia brachypetala
Schotia brachypetala
Schotia brachypetala

Schotia capitata Bolle

 
Fabaceae 70 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schotia capitata
Schotia capitata
Schotia capitata
Schotia capitata
Senegalia ataxacantha
Senegalia ataxacantha
Senegalia ataxacantha
Senegalia ataxacantha

Senegalia burkei (Benth.) Kyal. & Boatwr. LC

 
Fabaceae 24 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia burkei
Senegalia burkei
Senegalia burkei
Senegalia burkei

Senegalia caffra (Thunb.) P.J.H. Hurter & Mabb. LC

 
Fabaceae 46 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia caffra
Senegalia caffra
Senegalia caffra
Senegalia caffra

Senegalia erubescens (Welw. ex Oliv.) Kyal. & Boatwr.

 
Fabaceae 69 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia erubescens
Senegalia erubescens
Senegalia erubescens
Senegalia erubescens

Senegalia galpinii (Burtt Davy) Seigler & Ebinger LC

 
Fabaceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia galpinii
Senegalia galpinii
Senegalia galpinii
Senegalia galpinii

Senegalia mellifera (Vahl) Seigler & Ebinger LC

 
Fabaceae 25 1 നിരീക്ഷണം
Senegalia mellifera
Senegalia mellifera
Senegalia mellifera
Senegalia mellifera

Senegalia nigrescens (Oliv.) P.J.H. Hurter

 
Fabaceae 83 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens
Senegalia nigrescens

Senegalia rehmanniana

 
Fabaceae 27 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana
Senegalia rehmanniana

Senegalia senegal (L.) Britton

 
Fabaceae 58 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Senegalia senegal
Senegalia senegal

Senna petersiana (Bolle) Lock LC

 
Fabaceae 44 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Senna petersiana
Senna petersiana
Senna petersiana
Senna petersiana

Tephrosia grandiflora (L'Her.) Pers.

 
Fabaceae 30 1 നിരീക്ഷണം
Tephrosia grandiflora
Tephrosia grandiflora
Tephrosia grandiflora
Tephrosia grandiflora

Vachellia erioloba (E. Mey.) P.J.H. Hurter LC

 
Fabaceae 35 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia erioloba
Vachellia erioloba
Vachellia erioloba
Vachellia erioloba

Vachellia exuvialis (I. Verd.) Kyal. & Boatwr. LC

 
Fabaceae 36 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia exuvialis
Vachellia exuvialis
Vachellia exuvialis
Vachellia exuvialis

Vachellia gerrardii (Benth.) P.J.H. Hurter

 
Fabaceae 46 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii
Vachellia gerrardii

Vachellia karroo (Hayne) Banfi & Galasso LC

 
Fabaceae 43 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia karroo
Vachellia karroo
Vachellia karroo
Vachellia karroo

Vachellia nilotica (L.) P. J. H. Hurter & Mabb. LC

 
Fabaceae 24 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vachellia nilotica
Vachellia nilotica
Vachellia nilotica
Vachellia nilotica
Loading...