ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Eugenia natalitia Sond.

 
Myrtaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Eugenia natalitia
Eugenia natalitia
Eugenia natalitia
Eugenia natalitia

Heteropyxis natalensis Harv. LC

 
Myrtaceae 19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heteropyxis natalensis
Heteropyxis natalensis
Heteropyxis natalensis
Heteropyxis natalensis

Metrosideros angustifolia (L.) Sm.

 
Myrtaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Metrosideros angustifolia
Metrosideros angustifolia
Metrosideros angustifolia
Metrosideros angustifolia

Syzygium cordatum Hochst. ex C. Krauss LC

 
Myrtaceae 37 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium cordatum
Syzygium cordatum
Syzygium cordatum
Syzygium cordatum

Syzygium guineense (Willd.) DC. LC

 
Myrtaceae 24 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium guineense
Syzygium guineense
Syzygium guineense
Syzygium guineense

Syzygium pondoense Engl. VU

 
Myrtaceae 37 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Syzygium pondoense
Syzygium pondoense
Syzygium pondoense
Syzygium pondoense