ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ochna natalitia (Meisn.) Walp. LC

 
Ochnaceae 62 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Ochna natalitia
Ochna natalitia

Ochna pulchra Hook. LC

 
Ochnaceae 44 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochna pulchra
Ochna pulchra
Ochna pulchra
Ochna pulchra

Ochna serrulata Walp. LC

 
Ochnaceae 461 316 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata
Ochna serrulata