ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chionanthus foveolatus (E.Mey.) Stearn

 
Oleaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus

Olea capensis L. LC

 
Oleaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis
Olea capensis

Olea europaea L.

ഒലിവ്
Oleaceae 13,766 11,885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea
Olea europaea

Schrebera alata (Hochst.) Welw. LC

 
Oleaceae 86 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Schrebera alata
Schrebera alata
Schrebera alata
Schrebera alata