ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Berchemia discolor (Klotzsch) Hemsl. LC

 
Rhamnaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berchemia discolor
Berchemia discolor
Berchemia discolor
Berchemia discolor

Berchemia zeyheri (Sond.) Grubov LC

 
Rhamnaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri
Berchemia zeyheri

Noltea africana (L.) Endl. LC

 
Rhamnaceae 13 1 നിരീക്ഷണം
Noltea africana
Noltea africana
Noltea africana
Noltea africana

Rhamnus prinoides L'Her. LC

 
Rhamnaceae 53 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides
Rhamnus prinoides

Ziziphus mucronata Willd. LC

 
Rhamnaceae 138 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata
Ziziphus mucronata

Ziziphus rivularis Codd

 
Rhamnaceae 32 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis
Ziziphus rivularis