ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calodendrum capense (L.f.) Thunb. LC

 
Rutaceae 150 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense

Clausena anisata (Willd.) Hook. f. LC

സുഗന്ധവേപ്പ്
Rutaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clausena anisata
Clausena anisata
Clausena anisata
Clausena anisata

Ptaeroxylon obliquum (Thunb.) Radlk. LC

 
Rutaceae 24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ptaeroxylon obliquum
Ptaeroxylon obliquum
Ptaeroxylon obliquum
Ptaeroxylon obliquum

Vepris lanceolata G. Don

 
Rutaceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata

Vepris reflexa I. Verd. LC

 
Rutaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Vepris reflexa
Vepris reflexa
Vepris reflexa

Zanthoxylum capense (Thunb.) Harv. LC

 
Rutaceae 118 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense
Zanthoxylum capense