ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Clausena anisata (Willd.) Hook. f.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

സുഗന്ധവേപ്പ്
8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rutaceae
Clausena anisata
Clausena anisata
Clausena anisata
Clausena anisata

Vepris lanceolata G. Don

 
13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rutaceae
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata
Vepris lanceolata