ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allophylus alnifolius (Baker) Radlk.

 
Sapindaceae 15 1 നിരീക്ഷണം
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius

Dodonaea angustifolia (L.) Jacq.

 
Sapindaceae 16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dodonaea angustifolia
Dodonaea angustifolia
Dodonaea angustifolia
Dodonaea angustifolia

Pappea capensis Eckl. & Zeyh. LC

 
Sapindaceae 216 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pappea capensis
Pappea capensis
Pappea capensis
Pappea capensis