ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Aloe barberae Dyer

 
48 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xanthorrhoeaceae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae