ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Albizia brevifolia Schinz LC

 
Fabaceae 42 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia
Albizia brevifolia

Albizia forbesii Benth. LC

 
Fabaceae 31 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii
Albizia forbesii

Albizia harveyi E.Fourn. LC

 
Fabaceae 134 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi
Albizia harveyi

Albizia petersiana (Bolle) Oliv. LC

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Albizia petersiana
Albizia petersiana
Albizia petersiana

Albizia versicolor Oliv. LC

 
Fabaceae 100 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor
Albizia versicolor