ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allophylus alnifolius (Baker) Radlk.

 
Sapindaceae 15 1 നിരീക്ഷണം
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius
Allophylus alnifolius