ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aloe barberae Dyer

 
Xanthorrhoeaceae 41 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae
Aloe barberae