ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calodendrum capense (L.f.) Thunb. LC

 
Rutaceae 130 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense
Calodendrum capense