ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Calpurnia aurea (Aiton) Benth. LC

 
Fabaceae 24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea
Calpurnia aurea