ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carissa bispinosa (L.) Desf. LC

 
Apocynaceae 111 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa
Carissa bispinosa

Carissa edulis L.

 
Apocynaceae 21 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis
Carissa edulis

Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. LC

 
Apocynaceae 70 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa
Carissa macrocarpa