ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cassinopsis ilicifolia (Hochst.) Sleumer LC

 
Icacinaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassinopsis ilicifolia
Cassinopsis ilicifolia
Cassinopsis ilicifolia
Cassinopsis ilicifolia