ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Chionanthus foveolatus (E.Mey.) Stearn

 
Oleaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus
Chionanthus foveolatus