ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Combretum apiculatum Sond. LC

 
Combretaceae 46 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum apiculatum
Combretum apiculatum
Combretum apiculatum
Combretum apiculatum

Combretum collinum Fresen. LC

 
Combretaceae 122 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum collinum
Combretum collinum
Combretum collinum
Combretum collinum

Combretum erythrophyllum (Burch.) Sond. LC

 
Combretaceae 25 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum erythrophyllum
Combretum erythrophyllum
Combretum erythrophyllum
Combretum erythrophyllum

Combretum hereroense Schinz LC

 
Combretaceae 37 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum hereroense
Combretum hereroense
Combretum hereroense
Combretum hereroense

Combretum imberbe Wawra LC

 
Combretaceae 65 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum imberbe
Combretum imberbe
Combretum imberbe
Combretum imberbe

Combretum kraussii Hochst. LC

 
Combretaceae 23 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum kraussii
Combretum kraussii
Combretum kraussii
Combretum kraussii

Combretum molle R.Br. ex G.Don LC

 
Combretaceae 59 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum molle
Combretum molle
Combretum molle
Combretum molle

Combretum woodii Dümmer

 
Combretaceae 52 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum woodii
Combretum woodii
Combretum woodii
Combretum woodii

Combretum zeyheri Sond. LC

 
Combretaceae 33 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Combretum zeyheri
Combretum zeyheri
Combretum zeyheri
Combretum zeyheri