ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Croton gratissimus Burch. LC

 
Euphorbiaceae 38 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton gratissimus
Croton gratissimus
Croton gratissimus
Croton gratissimus

Croton megalobotrys Mull. Arg. LC

 
Euphorbiaceae 57 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys
Croton megalobotrys

Croton sylvaticus Hochst. LC

 
Euphorbiaceae 25 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus
Croton sylvaticus