ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Cussonia natalensis Sond. LC

 
Araliaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cussonia natalensis
Cussonia natalensis
Cussonia natalensis
Cussonia natalensis

Cussonia paniculata Eckl. & Zeyh. LC

 
Araliaceae 53 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cussonia paniculata
Cussonia paniculata
Cussonia paniculata
Cussonia paniculata

Cussonia sphaerocephala Strey

 
Araliaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cussonia sphaerocephala
Cussonia sphaerocephala
Cussonia sphaerocephala
Cussonia sphaerocephala

Cussonia spicata Thunb.

 
Araliaceae 37 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cussonia spicata
Cussonia spicata
Cussonia spicata
Cussonia spicata