ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dodonaea angustifolia (L.) Jacq.

 
Sapindaceae 16 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dodonaea angustifolia
Dodonaea angustifolia
Dodonaea angustifolia
Dodonaea angustifolia