ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Elaeodendron transvaalense (Burtt Davy) R.H.Archer

 
47 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Celastraceae
Elaeodendron transvaalense
Elaeodendron transvaalense
Elaeodendron transvaalense
Elaeodendron transvaalense