ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Gymnosporia buxifolia (L.) Szyszył. LC

 
Celastraceae 74 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnosporia buxifolia
Gymnosporia buxifolia
Gymnosporia buxifolia
Gymnosporia buxifolia

Gymnosporia polyacanthus Szyszył. LC

 
Celastraceae 18 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnosporia polyacanthus
Gymnosporia polyacanthus
Gymnosporia polyacanthus
Gymnosporia polyacanthus

Gymnosporia senegalensis (Lam.) Loes. LC

 
Celastraceae 62 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gymnosporia senegalensis
Gymnosporia senegalensis
Gymnosporia senegalensis
Gymnosporia senegalensis