ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Harpephyllum caffrum Bernh. LC

 
Anacardiaceae 95 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum
Harpephyllum caffrum