ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Holarrhena pubescens Wall. ex G. Don LC

കുടകപ്പാല
Apocynaceae 23 1 നിരീക്ഷണം
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens
Holarrhena pubescens