ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ മരങ്ങൾ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നാടൻ മരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Karomia speciosa (Hutch. & Corbishley) R. Fern. LC

 
Lamiaceae 64 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Karomia speciosa
Karomia speciosa
Karomia speciosa
Karomia speciosa